Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.17.3.1

Fosfor är det näringsämne som vanligtvis tar slut först i sötvatten. Fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Därför styr tillgången på fosfor hur mycket växter det finns i en sjö. När en sjö ska bedömas om den är övergödd eller inte är fosforhalten det viktigaste näringsämnet som ska kontrolleras.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Målet är att totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar. Sjöar som i dagsläget har låga, eller måttliga halter av totalfosfor, ska fortsatt ha låga nivåer.

Det kan vara stora skillnader i totalfosforhalten mellan olika år beroende av varierande väderförhållanden, som nederbörd till exempel. Därför tillämpas rullande 3-års medelvärden för att jämna ut stora skillnader mellan åren. Provtagningarna av totalfosforhalt sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Spegeldammen

1998

46

1

Spegeldammen

1999

52

2

Spegeldammen

2000

79

3

Spegeldammen

2001

98

4

Spegeldammen

2002

88

5

Spegeldammen

2003

84

6

Spegeldammen

2004

62

7

Spegeldammen

2005

73

8

Spegeldammen

2006

51

9

Spegeldammen

2007

49

10

Spegeldammen

2008

42

11

Spegeldammen

2009

49

12

Spegeldammen

2010

84

13

Spegeldammen

2011

89

14

Spegeldammen

2012

78

15

Spegeldammen

2013

58

16

Spegeldammen

2014

110

17

Spegeldammen

2015

140

18

Spegeldammen

2016

140

19

Spegeldammen

2017

110

20

Spegeldammen

2018

97

21

Spegeldammen

2020

140

22

Spegeldammen

2021

120

23

Spegeldammen

2022

94

24

Spegeldammen

2023

51

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i Isbladskärret, Spegeldammen och Lappkärret är höga men i Laduviken kan en tydlig minskning noteras under senare år. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2022. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades Sicklasjöns sediment och 2021 Magelungens sediment. Det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.