Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.17.3.2

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Spegeldammen

1998

1,0

1

Spegeldammen

1999

1,1

2

Spegeldammen

2000

1,1

3

Spegeldammen

2001

1,2

4

Spegeldammen

2002

1,0

5

Spegeldammen

2003

1,0

6

Spegeldammen

2004

0,8

7

Spegeldammen

2005

0,8

8

Spegeldammen

2006

0,9

9

Spegeldammen

2007

1,1

10

Spegeldammen

2008

1,3

11

Spegeldammen

2009

1,2

12

Spegeldammen

2010

1,4

13

Spegeldammen

2011

1,3

14

Spegeldammen

2012

1,2

15

Spegeldammen

2013

1,1

16

Spegeldammen

2014

1,5

17

Spegeldammen

2015

1,6

18

Spegeldammen

2016

1,6

19

Spegeldammen

2017

1,3

20

Spegeldammen

2018

1,4

21

Spegeldammen

2020

2,1

22

Spegeldammen

2021

2,1

23

Spegeldammen

2022

1,7

24

Spegeldammen

2023

1,2

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.