Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i rötslam

Indikator TEMA.6.1.1

Kopparkoncentrationen i slam är en bra indikator på övergången från koppar till alternativa material i tappvattensystem. Slammets innehåll av koppar utgörs till stor del, mer än 50 procent, av korrosionsprodukter från tappvattensystem.

Medelkoncentration av koppar i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
376 mg/kg ts (2019).
Utgångsvärde:
400 mg/kg ts (2000).
Målvärde:
350 mg/kg ts (2030).

Kommentar

Kopparhalten i slammet har varit stabil i flera år fram till 2008. Därefter ökade halten för att de senaste åren minska igen. Orsaken till ökningen runt år 2010 är oklar. Korrosion av kopparledningar och armaturer är den dominerande källan till koppar i slammet.

I en av tunnlarna till Bromma reningsverk (Hässelbytunneln) har det tidvis varit förhöja kopparhalter. Även i det renade utgående vattnet från Bromma har kopparhalten stundom varit högre än normalt. Spårning gjordes under 2016 men källan påträffades inte.

Det nuvarande gränsvärdet för koppar vid användning av slam för jordbruksändamål, är satt till 600 mg/kg ts, vilket både Bromma och Henriksdal uppfyller. För att kunna sprida full fosforgiva på åkermark (3,0 – 3,4 % fosfor i slammet) får kopparhalten dock vara högst 400 mg/kg ts. Naturvårdsverkets förslag till ny slamförordning skulle dock sänka detta till att motsvara en halt på max 340 mg/kg ts. 350 mg/kg ts har satts som målvärde till 2030. Varken slam från Bromma eller Henriksdal uppfyller i dag detta mål.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-09-02