Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fysisk planering och exploatering

Flygfoto över Norra Djurgårdsstaden.
Flygfoto över Norra Djurgårdsstaden.
Tema BM.2.1

Plan- och exploateringsprocesserna är centrala i arbetet med att värna ekosystemets funktioner. För att upprätthålla och stärka den biologiska mångfalden är det viktigt att den blågröna infrastrukturen beaktas tidigt i olika plansammanhang.

För detaljplane- och exploateringsprocessen finns processbeskrivningar, rutiner och olika verktyg, till exempel planeringsverktyget Grönytefaktor. För att effektivt utveckla och integrera biologisk mångfald i plan- och exploateringsprocesserna är det särskilt viktigt att mångfunktionella lösningar med hänsyn till klimatanpassning uppmärksammas och utformas. Även ekologiska kompensationsåtgärder bör ingå tidigt i exploateringsprocessen.

I områden med gällande detaljplaner är möjligheten att ställa krav vid bygglov begränsade. Däremot kan staden exempelvis ta fram information och ge förslag på olika kompensationsåtgärder eller frivilliga hänsynsinsatser för byggaktörer.

Uppdaterad: 2021-09-22