Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Upphandling som berör biologisk mångfald

Naturbete med boskap highland cattle i förgrunden.
Naturbete, highland cattle. Foto: Johan Pontén
Tema BM.2.6

Stadens inköp av varor och tjänster påverkar den biologiska mångfalden både i Stockholm, Sverige och i övriga världen.

Dagens jord- och skogsbruk, köttproduktion samt fiske tar i anspråk stora land- och vattenresurser och i vissa fall hotas artrika ekosystem som regnskog, korallrev och mangroveträsk.

I det svenska jordbrukslandskapet är många arter hotade på grund av brist på naturbete. Betesdjuren håller artrika gräsmarker öppna och bevarar den biologiska mångfalden. Därför bör ekologisk köttproduktion främjas, även om den totala köttkonsumtionen bör minskas av klimatskäl.

I upphandlingen av entreprenörer för skötsel av natur- och parkmark samt vattenområden kan krav ställas på naturvårdskompetens och arbetssätt som gynnar stadens biologiska mångfald.

Uppdaterad: 2022-12-08