Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Astrakangatan

Åtgärd TEMA.3.11.1.17

Ett dagvattenmagasin för rening och utjämning av dagvatten i parken vid Hässelby Gård.

I parken väster om Astrakangatan i anslutning till Hässelby torg kan ett avsättningsmagasin placeras för att rena och fördröja dagvatten från områdena kring Hässelby gård som tunnelbanestationen, torget och skolan. Ytterligare undersökningar angående jordartsdjupet behöver utföras på platsen. Eventuellt kan det bli aktuellt med bergschakt. Marken är planlagd som parkmark och det är Stadsdelsförvaltningen som förvaltar ytan.

Engelska parken är en betydande social yta och det är viktigt att åtgärdsförslaget inte påverkar parkens värden negativt. Trafikkontoret har ett projekt som kommer skapa en tydligare entré mot parken, men troligen påverkar inte detta möjligheterna till att anlägga ett magasin.

Åtgärden ligger inom ett område där framtida stadsutvecklingspotential har identifierats längs med Astrakangatan och det finns möjlighet att samplanera åtgärden med kommande stadsutveckling.

Reningseffekten i avsättningsmagasinet uppskattas till 6 kg fosfor/år och 22 kg kväve/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-12