Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Beckombergavägen

Åtgärd TEMA.3.11.1.15

Ett avsättningsmagasin föreslås vid kolonilotterna vid Bällstavägen. Ett underjordiskt vattenmagasin samlar upp och renar dagvattnet innan det leds vidare till Råcksta Träsk. Vattenmagasinet skapar även en fördröjningsvolym och skyddar därför mot översvämningar vid kraftiga regn.

I parken väster om Bällstavägen i anslutning till kolonilotterna kan ett avsättningsmagasin placeras för att rena och fördröja dagvatten från ett villaområde, bostadsområden, naturområden, gräsytor samt delar av Bällstavägen. Två ledningar behöver anläggas om bra fall inte kan fås från befintlig ledning. Ytterligare undersökningar angående jordartsdjupet behöver utföras på platsen. Eventuellt kan det bli aktuellt med bergschakt.

I närheten av platsen ska en dagvattendamm anläggas av en exploatör. Avsättningsmagasinet kan troligen förflyttas något och genomförs efter att exploatörens damm är på plats.

Reningseffekten i magasinet uppskattas till 3 kg fosfor/år och 13 kg kväve/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-12