Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Vällingbyskolan

Åtgärd TEMA.3.11.1.C1

Ett avsättningsmagasin under fotbollsplanen sydväst om Vällingbyskolan.

Under grusplanen vid Vällingbyskolan kan ett avsättningsmagasin placeras. Åtgärden skulle medföra rening och fördröjning av dagvatten från Vällingbyskolan med skolgård samt närliggande mark och delar av en grusplan. Ytterligare undersökningar angående jordartsdjupet behöver utföras på platsen. Eventuellt kan det bli aktuellt med bergschakt.

Parkleken på platsen är en viktig offentligt tillgänglig friyta med sociala värden och det är viktigt att åtgärdsförslaget inte påverkar parkens värden negativt. Ett magasin behöver ha minst en nedstigningsbrunn för löpande underhåll. Efter ett par decennier kan det uppkomma renoveringsbehov, varför det är olämpligt att ha hus på ytan ovanför. En fotbollsplan är mer lämpligt, däremot ökar återställningskostnaderna om fotbollsplanen bekläs med konstgräs.

Reningseffekten i magasinet uppskattas till 2,7 kilo fosfor/år och 11 kg kväve/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-12