Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Cirkusplatsen

Åtgärd TEMA.3.11.1.18

Ett avsättningsmagasin föreslås vid cirkusplatsen, Råckstarondellen. I ett underjordiskt vattenmagasin renas dagvattnet innan det leds vidare till Råcksta Träsk.

Under cirkusplatsen vid Råcksta träsk kan ett avsättningsmagasin placeras för att rena och fördröja dagvatten från delar av Bergslagsvägen, Råckstavägen, och Björnsonsgatan samt flerbostadshus i anslutning till Björnsongatan. Under vintern fungerar även platsen som ett snöupplag och tunga maskiner ska kunna köra på platsen utan förhinder. Därför anses en underjordisk åtgärd som positiv. I dagsläget ska det finnas en oljeavskiljare på cirkusplatsen vilken eventuellt skulle kunna tas bort då magasinet byggs. Ytterligare undersökningar angående jordartsdjupet behöver utföras på platsen. Eventuellt kan det bli aktuellt med bergschakt.

Det har beslutats i utbildningsnämnden att en evakueringsskola ska uppföras på en stor del av platsen. Trafikkontoret framhäver vikten av att ha kvar ytan för snöhantering och skulle vilja förbättra ytan, eventuellt med makadam och biokolkross. Ytan är av stort intresse för flera förvaltningar och i och med skolprojektet behöver många intressen vägas in, vilket utgör ett potentiellt hinder för genomförandet av åtgärden.

Reningseffekten i dagvattenmagasinet uppskattas till 5,4 kilo fosfor/år och 25 kg kväve/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-15