Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenanläggning 481, Förbifart Stockholm

Dammar och Våtmarker
Illustration: WRS
Åtgärd TEMA.3.11.5.56

Förbifart Stockholm kommer till största del förläggas under mark med ett antal på- och avfarter, en av dessa är trafikplats Vinsta. Befintlig kommunal väg ska byggas om, bland annat ska två cirkulationsplatser ersätta korsningarna som finns på aktuell vägsträcka.

Dagvatten från cirkulationsplatserna och vägen mellan dem ska renas i dagvattenanläggning 481, vilken ska utformas till en sedimentationsdamm med efterföljande kalkberikade lecafilter. Åtgärden kan eventuellt påverkas av tillfälliga avlastningsytor under Förbifartens utbyggnad.

Då anläggning 481 kommer att omhänderta dagvatten från kommunal väg är det möjligt att den lämnas över till staden för drift. Det är inte fastställt vilken förvaltning eller vilket bolag som ska ta över driftansvaret.