Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm i Bäverdalen

Åtgärd TEMA.3.11.5.7

En dagvattendamm föreslås i Bäverdalen i Rågsveds naturreservat. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Från flerbostadshusen på Bäverdammsgränd löper en dagvattenledning nerför slänten och mynnar i ett öppet dike som för dagvattnet genom fårbetet i Bäverdalen till Kräppladiket. Åtgärdsförslaget består av att befintlig brunn erstätts med en ny betongbrunn som perforeras för att möjliggöra perkolation. Den nya brunnen får även ett bräddutlopp varifrån dagvattnet leds ut i en sedimentationsdel som därmpar flödeshastigheten och möjliggör sedimentation. Större stenar placeras i djupzonen och slänterna för att sprida vattnet. Vid en viss vattennivå leds sedan dagvattnet till ett meandrande dike söderut och ett dämme placeras nedströms så att en översvämningszon skapas.

Åtgärden bedöms även bidra till ökad biologisk mångfald genom att öka den totala ytan vatten och återfukta marken. Fler groddammar har anlagts i området varav den ena ligger direkt söder om åtgärdsplatsen.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04