Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm i Bäverdalen

Åtgärd TEMA.3.11.28.7

En dagvattendamm föreslås i Bäverdalen i anslutning till Kräppladiket. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Från flerbostadshusen på Bäverdammsgränd löper en dagvattenledning nerför slänten och mynnar i ett öppet dike som för dagvattnet genom fårbetet i Bäverdalen till Kräppladiket. Här finns mycket gynnsamma förutsättningar för att anlägga en dagvattendamm. Befintliga ledningar finns i anslutning till området men då möjligheterna till anpassningar i både höjd- och sidled bedöms vara mycket goda, bedöms ingen reell ledningskonflikt föreligga. Fler groddammar har anlagts i området varav den ena ligger direkt söder om åtgärdsplatsen. Åtgärden behöver genomföras i samråd med förvaltaren av Rågsveds naturreservat.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 2-3 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26