Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm i Kräpplaparken

Åtgärd TEMA.3.11.5.6

En dagvattendamm föreslås i Kräpplaparken för att rena dagvatten. Genom att bygga dammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

I Kräpplaparken finns öppna gräsytor där en dagvattendamm skulle kunna anläggas. Det finns gott om befintliga ledningar under mark och troligtvis behövs därför relativt djup schakt, alternativt pumpning för att åstadkomma en dagvattendamm. Enligt Huddinges parkprogram planeras en upprustning av parken och åtgärden behöver samordnas med parkplanerna.

Åtgärden beöms minska mängden fosfor till Magelungen med 8-14 kg/år.