Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm med öppen dagvattenavledning, Bjursätra

Åtgärd TEMA.3.11.5.32

En öppen dagvattenavledning och en tidvis torr damm föreslås för att rena dagvatten från Bjursätragatan i Rågsved.

Dagvatten från de västra delarna av Bjursätragatans flerbostadshusområde avvattnas via en ledning nerför den relativt branta slänten mot Kräppladikets kulverterade del. Här finns goda möjligheter att ta fram dagvattnet i ett öppet dike i slänten och sedan leda det under gång- och cykelvägen och ut på den öppna gräsytan där en grund skålform skulle kunna schaktas fram och fungera som tidvis torr damm. Bräddmöjlighet skulle enkelt kunna anordnas till Kräppladiket. Åtgärden behöver genomföras i samråd med förvaltaren av Rågsveds naturreservat.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 2-4 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26