Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm nedanför Fagersjöskolan

Åtgärd TEMA.3.11.5.26

En dagvattendamm föreslås på gräsytan nedanför Fagersjöskolan för att rena dagvatten från delar av Fagersjö runt skolan. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Dagvatten från mindre delar av Fagersjö runt Fagersjöskolan avleds i en mindre dagvattenledning ner mot Magelungen över gräsytan nedanför skolan. På udden väster om mynningen finns en badbrygga. En mindre dagvattendamm skulle kunna anläggas inom den västra delen av gräsytan. Enligt information från stadsdelsförvaltningen finns det dessvärre brist på parkytor i området. Ytan används för lek och rekreation, det finn en linbana och fotbollsmål brukar vara utställda. Parkleken Måsen, som ligger i direkt anslutning, byggs för närvarande om till en aktivitetspark för barn i alla åldrar. Rekreationsintresset är alltså starkt vilket gör att åtgärden kan behöva avstyrkas. Åtgärden behöver dessutom samordnas med upprustningen av Magelungens strandpromenad då området utgör en viktig målpunk.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med som mest 2 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04