Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm på Grimstafältet

Åtgärd TEMA.3.11.5.31

En damm som samlar upp och renar dagvatten föreslås på Grimstafältet. Dammen kan ge skydd mot översvämningar vid kraftiga regn och bidrar även med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.

På Grimstafältet kan en dagvattendamm anläggas för att rena och fördröja dagvatten från bostadsområden, kolonilotter, industriområde, naturmark samt Bergslagsvägen och Lövstavägen. Ytterligare undersökningar angående jordartsdjupet behöver utföras på platsen. Dagvattenledningen som passerar uttänkt plats går för djupt för att dagvattnet ska kunna ledas till dammen med självfall och därför behöver pumpning ske. Med en pumpning på 380 l/s skulle 90 % av årsnederbörden passera dammen. Reservattillstånd från stadsbyggnadsnämnden krävs för att genomföra denna åtgärd. Anläggning av en groddamm utreds i området och avstämning sker med detta projekt. Dammen ligger nedströms Råcksta träsks största deltillrinningsområde.

På 50-60-talet låg en stor våtmark i sydvästra delen av fältet där dammen är föreslagen. Det ska ha varit en mycket god lokal för fågellivet. Troligtvis dikades våtmarken ut för att skapa bättre förutsättningar för begravningsplatsen. Stockholm Vatten och Avfall påbörjade en förstudie av åtgärden under 2018. I närområdet finns en hundrastgård som kan påverka eventuellt fågelliv i dammen. Åtgärden kan om möjligt samordnas med föreslagen groddamm i området.

Denna åtgärd uppskattas bidra med att minska tillförseln av fosfor till Råcksta Träsk med 36 kilo fosfor/år och 130 kg kväve/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-11-25