Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm på skoltomt, Högmoravägen

Åtgärd TEMA.3.11.5.16

En dagvattendamm föreslås på en lite del av den planlagda skoltomten vid Högmoravägen. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare.

Det huvudsakliga dagvattenavledningsstråket norrut genom Högmora passerar ett skålformat område som idag nyttjas som etableringsområde för den pågående VA-utbyggnaden. I "Detaljplan för område kring Högmoravägen, delområde II" har platsen planlagts för skola, förskola, bollplan och lekplats. I planbeskrivningen anges att makadamdiken ska anläggas utmed gator och rening anordnas i Magelungens strandzon vid huvuddikets liksom ett annat dikes mynning. Området för reningsåtgärderna anges i planen. Det förefaller dock osäkert om fosfor verkligen kommer att hindras från att nå Magelungen genom diffus spridning i den relativt smala strandzonen. Planlagda ändamål för skoltomten bör vara förenliga med en dagvattendamm både vad gäller yta och funktion, varför det föreslås att en sådan utreds. En dagvattendamm skulle endast ta i anspråk en liten del av skoltomten och bör utredas i samråd med planhandläggare och projektledare för genomförande av Högmora 1.

Åtgärden bedöms kunna minska mängden fosfor med1-2 kilo/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26