Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Blåklintsvägen

Grönområdet där dagvattendammen föreslås. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Grönområdet där dagvattendammen föreslås. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Åtgärd TEMA.3.11.5.8

En dagvattendamm föreslås i grönområdet vid Blåklintsvägen i Huddinge för att rena dagvatten från Trångsund. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Stora delar av Trångsund avvattnas via en dagvattenledning som mynnar i Drevviken vid Stortorpsbadet. Ledningen mynnar i en trång ravin som övergår till en bäck som slutligen mynnar vid badet. Förutsättningar för dagvattenbehandling vid ledningens mynning bedöms vara dåliga. Som alternativ yta för behandling föreslås ett område längre upp längs ledningen. Området avgränsas av Norra Mörtviksvägen, Blåklintsvägen, Prästkragsvägen och Vallmovägen och består till stora delar av snårskog. Den berörda dagvattenledningen ligger nära markytan och förutsättningar för en eller flera dagvattendammar i området bedöms vara goda. Efter behandlingen behöver vattnet ledas tillbaka till ledningen för vidare avrinning mot Stortorpsbadet.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Drevviken med 15 - 25 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04