Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Lilla Sköndal

Dammar och Våtmarker
Illustration: WRS
Åtgärd TEMA.3.11.5.25

En dagvattendamm är sedan tidigare föreslagen i sydöstra delen av Lilla Sköndal på gräsytan mellan exploateringen vid Stora Sköndalsvägen och golfbanan. Genom att bygga dammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Området Lilla Sköndal är relativt nyexploaterat efter att planen vann laga kraft 2009. Planområdet ligger på en gammal deponi och det är oklart hur eventuella föroreningar påverkar Drevviken. I den norra delen av planområdet infiltrerar dagvattnet och leds mot sjön Flaten och i den södra delen finns uppgifter om att dagvattnet fördröjs i en betongkulvert för att sedan rinna vidare via en dagvattenledning mot våtmarken och alsumpskogen och sen vidare ut i Drevviken.

I plankartan finns avsatt mark för tekniska anläggningar för dagvattenhantering på den utpekade platsen men den dagvattendamm som var planerad byggdes aldrig. Vid planering av en åtgärd på platsen behöver man klargöra hur mycket vatten våtmarken kan ta emot då vatten från både Lilla Sköndal och Stora Sköndal leds hit samt om vattnet påverkas av deponin.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Drevviken med 1-2 kilo fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04