Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Pumphusvägen

Betesmark söder om Pumphusvägen
Betesmark söder om Pumphusvägen.
Åtgärd TEMA.3.11.5.47

På betesmarken söder om Pumphusvägen föreslås att en dagvattendamm med översilningsyta anläggs.

En dagvattendamm med 2500 m2 permanent vattenyta föreslås där den första tredjedelen utgörs av en djupare sedimentationsbassäng med efterföljande grundare del för filtrering och flödesspridning. Ett strypt utlopp och en ovanliggande översvämningszon med flacka växtbevuxna slänter föreslås ovanför den permanenta vattennivån där vattnet kan ställa sig en tid under och efter regn för rening.

Idag avleds dagvattnet i området i två ledninger. Brunnarna vid Pumphusvägen behöver anpassas så att minst 90% av årsflödet primärt avleds ner mot denna yta istället för österut i D500-ledningen . Bräddningen från spillvattenpumpstationen bör också i sådana fall primärt ske mot D700-ledningen. Eftersom ytan är relativt flack men stora ytor finns tillgängliga föreslås dammens reglervolym göras grund och bred för spridning av vattnet vid regn istället för att anlägga dammen djupare än nödvändigt.

Det går troligen även att bygga om brunnen på D500-ledningen vid Bergshamra allé så att dagvattnet istället för att ledas söderut mot anläggningen vid Kraus väg leds mot Pumphusvägen och till denna anläggning. Breddningen av dagvattenstråket vid Kraus väg utgår då och reningsanläggningen vid Pumphusvägen utökas med motsvarande volym.