Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Skrubba Malmväg

Den norra av två öppna ytor där en dagvattendamm kan att anläggas. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Den norra av två öppna ytor där en dagvattendamm kan att anläggas. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Åtgärd TEMA.3.11.5.19

En dagvattendamm föreslås på gräsytan under kraftledningen öster om Skrubba Malmväg för att rena dagvatten från Skrubba. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Dagvatten från verksamhetsområdet Skrubba i Stockholm avrinner via en dagvattenledning under Skrubba Malmväg mot Hanviksviken i Tyresö. Ett avsättningsmagasin/infiltrationsanläggning för dagvatten finns men uppgifter om dimensionering och funktion saknas.

Under kraftledningen öster om Skrubba Malmväg finns två stora gräsytor som bedöms vara lämpliga platser för anläggning av kompletterande dagvattendammar eller infiltrationsanläggningar. Området ligger på isälvssediment enligt SGU:s jordartskarta varför förutsättningar för infiltration kan finnas. Kraftledningen talar emot att marken behövs för annan planläggning inom en nära framtid.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Drevviken med 3-6 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04