Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid södra Råstasjöparken

Parkyta vid aktuell plats för dagvattendamm.
Parkyta vid aktuell plats för dagvattendamm.
Åtgärd TEMA.3.11.5.48

En dagvattendam för flödesreglering och viss rening föreslås vid södra Råstasjön.

Ett 41 hektar stort område med flerfamiljsbostäder och villor avrinner via en D800-ledning till sydöstra Råstasjön. Ledningen går genom en grön parkyta och ligger på mellan 1,5 och 1 meters djup. Det är begränsat med gröna parkytor i området runt Råstasjön och dammens storlek och utformning behöver därför anpassas för övriga behov och den befintliga miljön. På grund av att ytan lutar något mot sjön och den korta sträckan är den tillgängliga ytan för dammen något mindre än optimalt.
En dagvattendamm med 1000 kvadratmeter permanent vattenyta föreslås. Vattnet måste styras genom dammen med grundare zoner och makadamvallar så inga döda zoner skapas och en lång rinnsträcka erhållas på den begränsade ytan. Den första tredjedelen utgörs av en djupare sedimentationsbassäng med efterföljande makadamvall för filtrering och flödesspridning. Ett strypt utlopp och en ovanliggande översvämningszon med flacka växtbevuxna slänter föreslås ovanför den permanenta vattennivån där vattnet kan ställa sig en tid under och efter regn för rening. Denna reglerzon blir dock relativt grund då det finns begränsat med utrymme.

Ett alternativ till dagvattendamm på denna plats om ytan anses bättre lämpad för andra behov är att anlägga ett underjordiskt avsättningsmagasin med filter. En sådan lösning har högre osäkerhet i reningseffekt och anläggningskostnad.