Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Torpstugevägen

 Våtmarksområdet där dagvattenledningen från Länna mynnar. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Våtmarksområdet där dagvattenledningen från Länna mynnar. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Åtgärd TEMA.3.11.5.3

En dagvattendamm föreslås i våtmarksområdet vid Drevvikens strand, vid Torpstugevägen i Huddinge, för att rena dagvatten från bostadsområdet Länna. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

En dagvattenledning från bostadsområdet Länna mynnar i ett våtmarksområde vid Drevvikens strand vid korsningen mellan Torpstugevägen och Sjöviksvägen. De högre sumpskogsdelarna av våtmarksområdet medför troligen god avskiljning av fosfor vid lågflöden, men inte vid högre flöden då vattnet kan gå rakt fram och ut i Drevviken.

Ökad avskiljning bedöms kunna åstadkommas med en partikelavskiljande fördamm i det bebyggda område. Sedan kan vattnet ledas ned mot våtmarksområdet med fortsatt diffust utflöde i Drevvikens naturreservat, där man även kan förgrena och meandra befintliga vattendrag. Området ingår i Drevvikens naturreservat och våtmarksområdet bör i första hand betraktas som en del av recipienten eftersom det inte bedöms vara rensningsbart.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Drevviken med 6-9 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04