Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenrening på Norrby gärde

Den öppna marken på Norrby gärde öster om Väg 73. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Den öppna marken på Norrby gärde öster om Väg 73. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Åtgärd TEMA.3.11.5.35

En dagvattendamm föreslås på den öppna marken på Norrby gärde öster om Nynäsvägen för att rena dagvatten från flera stora dagvattendiken som mynnar i området. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Flera stora dagvattendiken mynnar i området, som bedöms vara mycket lämpligt för dagvattenrening. Utmaningen för utformningen är framför allt att kombinera nödvändig funktion för rening av dagvatten med behovet av att exploatera marken. Även om det inte finns någon bebyggelse på platsen idag så finns flera politiska beslut som signalerar att området ska bebyggas liksom ett detaljplaneprogram samt äldre detaljplaner för området. Det gör det svårare att använda marken för storskalig dagvattenhantering.

Åtgärden bedöms vara den enskilt viktigaste dagvattenåtgärden inom det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken. Den kan inte helt ersättas med uppströms dagvattendammar på grund av platsbrist. Det finns dock förslag på uppströms åtgärder för dagvattenrening och fördröjning och några av dessa förslag kan betraktas som värdefulla tillägg till dammen vid Norrby gärde.