Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Damm vid Storskiftesvägen

Dammar och Våtmarker
Illustration: WRS
Åtgärd TEMA.3.11.5.50

En damm som samlar upp och renar dagvatten föreslås på en gräsyta vid Storskiftesvägen. Dammen ger skydd mot översvämningar och bidrar även med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.

Dammen kan ta hand om dagvatten från ett område med villatomter sydöst om Långsjön. Tillrinningsområdet till dammen har inga dagvattenledningar och för att komma åt tak- och vägdagvatten kan en dagvattenledning anläggs. En utloppsledning kommer även behöva dras från dammen till utlopp i sjön.

Intill platsen finns en lekpark som man behöver ta hänsyn till vid utformning och placering av dammen. Hur den faktiska avrinningen inom området sker behöver utredas närmare innan åtgärden tas vidare. Sker naturlig infiltration i området är detta ett bra alternativ för hantering av dagvatten och att anlägga en damm kan då bli oekonomiskt. Reningseffekten i dammen uppskattas till 1,3 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04