Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dammar i Kälvesta vid Bergslagsvägen-Fagerstagatan

Flygfoto Dammar Kälvesta, Bergslagsvägen/Fagerstagatan
Flygfoto Dammar Kälvesta, Bergslagsvägen/Fagerstagatan
Åtgärd TEMA.3.11.28.62

Dammar för fördröjning och rening av dagvatten från Bergslagsvägen planeras på en befintlig parkeringsyta och en angränsande grönyta. Dammarna ska bidra till att minska riskerna för översvämningar i närområdet.

En pumpstation behöver installeras i anslutning till de planerade dammarna. Botten på dammarna behöver utföras med gummiduk för att minska föroreningspåverkan på grundvattnet. Ett steg för oljeavskiljning placeras antingen före pumpstationen eller efter anläggningen. I området finns bland annat fjärrvärmeledningar och huvudvattenledningar som behöver skyddas under byggnationstiden.
Fördröjningsvolymen uppskattas till cirka 1500 m3. Åtgärden kan eventuellt genomföras samtidigt med det planerade närliggande fördröjningsmagasinet vid Spångavägen/Dagsverksvägen.

En samlad förstudie har gjorts för flera dagvattenåtgärder i området kring Lunda. Förutom denna åtgärd ingår dammar Fagerstagatan/ Högforsgränd, ett magasin under Kälvesta bollplan och en öppen dagvattenlösning/damm inill Kälvesta bollplan. Sammanlagt uppskattas dessa åtgärder bidra till att minska utflödet av fosfor till Bällstaån med 46 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-31
Vattenområden Åtgärdstyper