Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dämning i Magelungsdikets nedre dalgång

Åtgärd TEMA.3.11.5.43

Dämning för att få en mer varierad våtmarksmiljö föreslås i Magelungsdikets nedre dalgång. Våtmarksmiljö skulle även kunna fungera som fiskyngelkammare.

De okulverterade delarna av Magelungsdikets nedre dalgång sträcker sig åtminstone 500 meter upp från stranden, förbi Snösätra koloniområde. Området står dämt av Magelungen och har troligtvis en vattenrenande funktion redan idag. Diket skär genom våtmarksvegetationen i avvattnande syfte men lämnar stora möjligheter för att genom våtmarksschakt skapa en mer varierad våtmarksmiljö som kanske kan fungera som fiskyngelkammare. Om det med hänsyn till avvattningsbehovet är möjligt att dämma dalgången något bedöms det finnas mycket goda möjligheter att anlägga en vall mellan fastmarkshöjderna på ömse sidor om dalgångens smala del i söder. För att möjliggöra fisklek krävs ett omlöp eller en fisktrappa förbi dämmet.

Syftet med denna åtgärd skulle i första hand alltså vara biologisk mångfald och rekreation vilket harmonierar väl naturreservatets syfte. Ur sedimentrensningsperspektiv bedöms åtgärden "Dagvattendamm, Magelungsvägen-Rågsvedsvägen" vara mer fördelaktigt tack vare en mer lättåtkomlig placering, men om den ej genomförs bör även reningsfunktion och möjligheter till sedimentrensning tillgodoses här. Åtgärden behöver genomföras i samråd med förvaltaren av Rågsveds naturreservat.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 13-22 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-01-31