Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flödesutjämning och rening, uppströms Hjulsta koloniområde

Flygfoto uppströms Hjulsta koloniområde
Flygfoto uppströms Hjulsta koloniområde
Åtgärd TEMA.3.11.28.59

Längs Bällstaåns sträckning, mellan Hjulsta övre koloniområde och Bergslagsvägen, föreslås en damm alternativt att slänterna flackas ut och träd planteras.

Beroende på vad som är möjligt att genomföra på platsen föreslås en damm för flödesutjämning och rening alternativt att Bällstaåns slänter flackas ut så att en viss svämning vid höga flöden kan ske. Detta minskar risken för översvämning på mera känsliga områden nedströms. Fler träd i kantzonen ökar även beskuggningen av ån och minskar risken för igenväxning och erosion. Sträckan som åtgärden föreslås på är cirka 150 meter lång.
Åtgärden behöver samrådas med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och verksamma inom koloniområdet.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2019-02-06
Vattenområden Åtgärdstyper