Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Funktionell kantzon uppströms Hjulsta koloniområde

Flygfoto uppströms Hjulsta koloniområde
Flygfoto uppströms Hjulsta koloniområde
Åtgärd TEMA.3.11.5.59

Längs Bällstaån, mellan gångbron från Hjulsta centrum till Lunda och Bergslagsvägen, föreslås att slänterna flackas ut och träd planteras eller tillåts växa upp spontant.

Den aktuella sträckan är cirka 150 meter lång. I samband med åtgärden bör sediment- och markprov tas för att säkerställa att massorna hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. De kan eventuellt läggas på plats i dalen som en vegetationsklädd bullervall mot bron (Bergslagsvägen) under förutsättning att de inte innehåller föroreningar.

Den nya slänten bereds och sås med gräs/ängsfröblandning för att stabilisera mot erosion. En flackare släntlutning tillåter viss svämning vid höga flöden vilket minskar risken för översvämning på mer känsliga områden nedströms. Fler träd i kantzonen ökar beskuggningen av ån och minskar risken för igenväxning och erosion. Lövträd i kantzonen bidrar även till ett ökat nedfall av organiskt material, vilket är gynnsamt för bottenfaunan.

Eftersom slänterna mot ån täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd räknas marken som vattenområde. Grävning medför att åtgärden räknas som vattenverksamhet som kräver anmälan alternativt tillstånd varför samråd med länsstyrelsen är nödvändig innan åtgärden genomförs.

På båda sidor av Bällstaån, från bron över Bergslagsvägen fram till Hjulsta Vattenpark, upplåts marken för odling och föreningsverksamhet. Inför genomförandet bör stadsdelen föra en dialog med ansvariga för verksamheterna kring åtgärdens genomförande och fortsatt skötsel. Skötsel kopplat till åtgärden omfattar tillsyn och beskärning av grenar som riskerar att falla i vattendraget.

Vilken eller vilka aktörer som bör initiera, utreda och finansiera denna åtgärd har inte kunnat klarläggas i samband med utarbetandet av åtgärdsplanen för Bällstaån. Ansvaret för drift och skötsel i och längs med Bällstaån är under utredning.

Aktör
  • Järva stadsdelsförvaltning
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-14