Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark Judarskogen

Dammar och Våtmarker
Illustration: WRS
Åtgärd TEMA.3.11.5.38

En våtmark i Judarskogen föreslås som ett sista bidragande reningssteg för den största mängden dagvatten som når Judarn. En våtmark skulle också ge förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

Den dagvattenledning som går längs med Bergslagsvägen och samlar upp dagvatten från en yta på cirka 18 hektar idag leds genom Judarskogen till utlopp vid Judarn. Även det framtida dupliceringsområdet i Blackeberg på cirka 20 hektar kommer kunna avledas till denna föreslagna våtmark. Våtmarken bör anläggas vid ledningen och använda existerande ledning som utlopp. Storleken på våtmarken beräknas behöva vara cirka 1 700 m2 för att medföra effektiv rening.
Våtmarken kommer att behöva anläggas på mark som ligger i gränsen av området för naturreservatet och Natura 2000-området. För att anlägga en våtmark krävs därför att anläggningen går i linje med reservatets syfte och föreskrifter. Åtgärder och förändringar som kan ha negativ påverkan på bevarandestatusen för större vattensalamander är exempelvis läckage av giftiga eller eutrofierande ämnen i lekvatten. Enligt föreskrifterna för Judarskogens naturreservat får våtmark/vattensamling anläggas i syfte att utveckla områdets biologiska mångfald.

De delar av våtmarken som tar emot dagvatten från bland annat Bergslagsvägen kan behöva ligga utanför reservatet. Platsbrist i omgivningen samt att dagvattenledningarna ligger djupt medför svårighet att hitta lämplig plats för denna del utanför reservatet. Pumpning kan behövas. För att minimera risken för att det sker ett läckage av miljögifter till lekvatten krävs en väl fungerande skötsel av våtmarken.