Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning av Trekantens sediment

Åtgärd TEMA.3.11.4.4

Trekanten är en näringsrik sjö, med de problem som detta medför – främst syrebrist i bottenvattnet och planktonblomningar. Grundorsaken är den fosfor som släpper från bottensedimenten och blandas upp i vattenmassan. Under årens lopp har åtskilliga försök gjorts att minska fosforutlösningen, genom att på olika sätt oxidera/syrsätta sedimenten.

Vattenkvaliteten har förbättrats, men tyvärr inte i den omfattning som man hoppats. Blomningar av blågröna alger (cyanobakterier) är fortfarande ett problem på sensommaren/hösten. För att långsiktigt binda fosforn i sedimenten och därmed förhindra läckaget till vattenmassan, planerar Stockholm Vatten att behandla sedimenten med aluminiumklorid. Kemikalien är, i princip, densamma som används vid dricksvattenframställningen på våra vattenverk.

Metoden är beprövad och har av Stockholm Vatten använts – med stor framgång – i sjöarna Flaten och Långsjön (se länk nedtill för mer information). Vid behandlingen använder man sig av en specialbygd farkost. Enligt planerna ska endast bottnarna under 4 meters djup behandlas, motsvarande ca 60-65 % av bottenytan.

Resultat

Aluminiumbehandlingen av Trekanten har gått som önskat och de inledande resultaten är de förväntade. Fosforfrisättningen vid låga syrehalter har förhindrats, vilket i sin tur gynnar hela vattenmassan. Det finns dock flera aspekter som ej utvärderats än, men Stockholm Vattens erfarenheter av liknande projekt är goda.