Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning

Åtgärd TEMA.3.11.4.3

Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar med för hög halt av fosfor i sedimenten.

Råcksta träsk har en internbelastning på ungefär 4 kg fosfor per år. Fosforfällning innebär att aluminium tillsätts bottensedimenten och förhindrar fosfor från att läcka ut i vattenfasen i sjön. Processen liknar den i vattenverk då aluminiumsulfat tillsätts för att rena dricksvattnet. En fosforfällning kan påskynda processen att nå ner i en lägre fosforhalt i sjön då bidraget från de historiskt höga halterna hindras från att lämna sedimenten. Dock rekommenderas fosforfällning endast efter att åtgärderna i tillrinningsområdet har utförts.

Muddring av näringsrika och förorenade sediment anses inte aktuellt på grund av det omfattande ingreppet det innebär.

Reningseffekten för denna åtgärd uppskattas till 4,3 kilo fosfor/år.