Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning

Åtgärd TEMA.3.11.4.10

För att förbättra vattenkvaliteten och minska övergödningen kan en fosforfällning genomföras. Genom att binda den fosfor som frigörs från sedimenten minskar fosforhalten i vattnet och därmed minskar även övergödningen.

Med hänsyn till föroreningshalterna i sedimentet och förekomst av dumpat avfall i Riddarfjärden rekommenderas att aluminium tillsättas genom vattenbehandling för att undvika risk för uppgrumling av föroreningar. Då omsättningstiden i Riddarfjärden varierar från några dagar under höst, vinter och vår, till månader under sommaren kommer effekten av aluminiumbehandling att se annorlunda ut beroende på årstiden. Under sommaren när slussarna oftast är stängda kommer vattenkvaliteten att förbättras, men under andra perioder när slussarna är öppna och omsättningstiden är kort, kommer flödet från uppströms liggande vattenförekomster i hög grad påverka vattenkvaliteten i Riddarfjärden. För att förlänga effekten av behandlingen är det därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt minska tillförsel av fosfor uppströms samt att åtgärden kombineras med genomförandet av dagvattenåtgärder på land.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-06-26