Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.18.3

Här redovisas de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus.

Åtgärderna som föreslås syftar till att hantera den befintliga och historiska påverkan inom avrinningsområdet. Nya exploateringar inom avrinningsområdet omfattas inte av föreslagna åtgärder. I samband med ny exploatering förutsätts en hållbar dagvattenhantering tillämpas samt att kvarvarande strandnära naturmarker och intakta svämplan inte påverkas i negativ bemärkelse.

De åtgärder som redovisas behöver vidtas för att Årstaviken ska nå god ekologisk och kemisk status. Det är förslag på åtgärder som behöver utredas vidare av respektive genomförandeorganisation. I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.

Se även separat sida med äldre åtgärder som genomförts i sjön under åtgärdsarkiv.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Minskad bräddning från Västberga

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Omledning av vatten till Årstabäcken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Rening av dagvatten från Södermalm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Rening av dagvatten till Årstaviken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Genomförd
Restaurering av Årstabäcken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

6

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Årstaviken, rening av dagvatten från Södertäljevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Återskapa groddammar på Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
A5 Dagvattendamm vid Kontrollvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret, Trafikverket

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
A4 Dagvattendamm vid Västbergamotet

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
A3 Dagvattendamm vid Åbyvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
A8 Genomsläpplig beläggning på parkeringsplatser

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
A7 Lokal dagvattenrening på Eriksdalsskolan samt skärmbassän

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

SISAB, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
A9 Skelettjordar för trädplantering i Västberga industriområ

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
A2 Skärmbassäng i Årstadal/Sjövikskajen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
A1 Skärmbassäng nedanför Södersjukhuset

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
A6 Öppna dagvattenledning vid Sköntorp

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

18

Genomförd
Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2018

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningarna

Fysiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
A10 Rening i befintliga tunnelmagasin

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten Avfall 

Fysiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
A11 Rening och gestaltning längs Södermalmsallén

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
A12 Öka andelen naturliga substrat

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Ej beslutat

Hydromorfologiska åtgärder

22

Förslag till åtgärd
A13 Rensa igenväxande grundområden på Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Södermalms stadsdelsförvaltning

Hydromorfologiska åtgärder

23

Förslag till åtgärd
A14 Tillföra stränder död ved

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Södermalms stadsdelsförvaltning

Hydromorfologiska åtgärder

24

Förslag till åtgärd
A15 Begränsa muddring runt Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Exploateringskontoret

Hydromorfologiska åtgärder

25

Förslag till åtgärd
A16 Begränsa båttrafiken runt Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

26

Förslag till åtgärd
B1. Miljöfarliga verksamheter och industriomr

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

27

Förslag till åtgärd
B2. Större vägar och parkeringar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

28

Förslag till åtgärd
B3. Båtklubbar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

29

Förslag till åtgärd
B4. Skötsel av befintliga dagvattenanläggning

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

30

Förslag till åtgärd
B5 Länshållningsvatten

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

31

Förslag till åtgärd
B6 Förebygga förorening av dagvattnet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Södermalms stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret

Drift och underhåll

32

Förslag till åtgärd
B7. Undersöka/åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

33

Förslag till åtgärd
B8. Begränsning av bräddningar

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

34

Förslag till åtgärd
B9. Ombyggnad av kommunala gatu- och bebyggelseytor för LOD

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stockholm Parkering, Trafikkontoret

Drift och underhåll

35

Förslag till åtgärd
B10. Krav på närområde och svämplan vid planläggning

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret

Utredningar

36

Förslag till åtgärd
U1. Fortsatt uppföljning av föroreningshalter och källor

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

37

Förslag till åtgärd
U2. Kvantifiering av PAH från båtmotorer

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

38

Förslag till åtgärd
U3. Undersökning av fosfor i sediment och bottenvatten

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

39

Förslag till åtgärd
U4 Utredning av problematiken med förhöjd salinitet

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen