Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.12.3

Här redovisas de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus.

Åtgärderna som föreslås syftar till att hantera den befintliga och historiska påverkan inom avrinningsområdet. Nya exploateringar inom avrinningsområdet omfattas inte av föreslagna åtgärder. I samband med ny exploatering förutsätts en hållbar dagvattenhantering tillämpas samt att kvarvarande strandnära naturmarker och intakta svämplan inte påverkas i negativ bemärkelse.

De åtgärder som redovisas behöver vidtas för att Årstaviken ska nå god ekologisk och kemisk status. Det är förslag på åtgärder som behöver utredas vidare av respektive genomförandeorganisation. I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.

Se även separat sida med äldre åtgärder som genomförts i sjön under åtgärdsarkiv.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Minskad bräddning från Västberga

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Omledning av vatten till Årstabäcken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Rening av dagvatten från Södermalm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Rening av dagvatten till Årstaviken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Genomförd
Restaurering av Årstabäcken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Årstaviken, rening av dagvatten från Södertäljevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Återskapa groddammar på Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Kontrollvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret, Trafikverket

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Västbergamotet

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Åbyvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Lokal dagvattenrening på Eriksdalsskolan samt skärmbassän

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

SISAB, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Skelettjordar för trädplantering i Västberga industriområ

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng i Årstadal/Sjövikskajen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng nedanför Södersjukhuset

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Öppna dagvattenledning vid Sköntorp

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Rening i befintliga tunnelmagasin

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten Avfall 

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Rening och gestaltning längs Södermalmsallén

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

17

Genomförd
Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2018

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningarna

Fysiska åtgärder

18

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Fysiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Öka andelen naturliga substrat

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Rensa igenväxande grundområden på Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Södermalms stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Tillföra stränder död ved

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Södermalms stadsdelsförvaltning

Drift och underhåll

22

Förslag till åtgärd
Begränsa muddring runt Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Exploateringskontoret

Drift och underhåll

23

Förslag till åtgärd
Begränsa båttrafiken runt Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

24

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av båtklubbar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

25

Förslag till åtgärd
Miljöfarliga verksamheter och industriomr

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

26

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

27

Förslag till åtgärd
Genomsläpplig beläggning på parkeringsplatser

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Utredning

28

Förslag till åtgärd
Krav på närområde och svämplan vid planläggning

Förslag till åtgärd

Utredning

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret

Utredning

29

Förslag till åtgärd
Fortsatt uppföljning av föroreningshalter och källor

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

30

Förslag till åtgärd
Undersökning av fosfor i sediment och bottenvatten

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

31

Förslag till åtgärd
Utredning av problematiken med förhöjd salinitet

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

32

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

33

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

34

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av enskilda avlopp i kolonistugeområden

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

35

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

36

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

37

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

38

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

39

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

40

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

41

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

42

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Utredning

43

Genomförs kontinuerligt
Båtklubbar med båtuppställningsplatser

Genomförs kontinuerligt

Utredning

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

44

Förslag till åtgärd
Rev vid Årstaholmar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder