Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

HBCD i fisk

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.12.2.21

Hexabromcyklododekan (HBCD eller HBCDD) är ett vanligt förekommande bromerat flamskyddsmedel som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Ämnet tillverkas fortfarande, men inte i Sverige.

HBCDD tillsätts till brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Ämnet läcker lätt ut ur produkter eftersom de endast är blandade och inte bundna till materialet. HBCDD sprids därför genom diffust läckage från olika typer av industriella applikationer och varor såsom möbler och elektronik. I miljön ansamlas HBCDD i den fettrika vävnaden hos levande organismer.

HBCD i abborre, lipidnormaliserad halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Trekanten

 0,7857

2022

1

Råcksta Träsk

 0,3178

2022

2

Brunnsviken

 0,0954

2022

3

Årstaviken

 0,0639

2022

4

Drevviken

 0,0274

2022

5

Ulvsundasjön

 0,0244

2022

6

Flaten

 0,0063

2022

7

Ältasjön

 0,0061

2022

8

Långsjön

 0,006

2022

9

Sicklasjön

 0,0056

2022

10

Djurgårdsbrunnsviken

 0,0056

2022

11

Judarn

 0,005

2022

12

Lilla Värtan

 0,0048

2022

13

Görväln

 0,0048

2022

14

Magelungen

 0,0044

2022

15

Fiskarfjärden

 0,0043

2022

16

Riddarfjärden

 0,0042

2022

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <167 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5%) i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>167 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<167 µg/kg