Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB i fisk

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.12.2.18

Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5 procent) av PCB6 i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar. För att motsvara god ekologisk status ska lipidnormaliserad halt i fisk vara under 125 µg/kg i sjöar och under 75 µg/kg i kustvatten.

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 330

2022

1

Djurgårdsbrunnsviken

 260

2022

2

Drevviken

 180

2022

3

Fiskarfjärden

 110

2022

4

Flaten

 80

2022

5

Görväln

 22

2022

6

Judarn

 47

2022

7

Lilla Värtan

 300

2022

8

Långsjön

 87

2022

9

Magelungen

 59

2022

10

Riddarfjärden

 130

2022

11

Råcksta Träsk

 51

2022

12

Sicklasjön

 250

2022

13

Trekanten

 93

2022

14

Ulvsundasjön

 460

2022

15

Årstaviken

 650

2022

16

Ältasjön

 42

2022

Kommentar

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk. Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 1970-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

PCB ansamlas i fettvävnaden i fisk. Diagrammet visar medelhalter av summan av sex varianter (kongener) av PCB i abborre. PCB är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Jämförelse med gränsvärdena ger en indikation om när negativa effekter för fisk kan uppkomma. Gränsvärdena är inte avsedda att användas för kostrekommendationer för människor. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla PCB och dioxiner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>120 µg/kg

1

 God eller bättre

<120 µg/kg