Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Laduviken, dagvattenstråk och vattenpark

Åtgärd TEMA.3.1.13.1.3

Projektet syftar till att minska tillförseln av förorenande ämnen som kommer med dagvatten till Laduviken från Roslagsvägen och delar av Frescati. Dagvattnet leds via en överbelastad sedimenteringsbassäng som också tillförs stora mängder inläckande grundvatten från tunnelbanan. Målet är att minska fosfortillförseln med ca 25 %. En vattenpark har anlagts för behandling av det utpumpade grundvattnet och dagvattnet från Roslagsvägen. En sedimenterings-bassäng anläggs av Trafikverket i samband med byggandet av Norra länken.

Det renade dagvattnet leds ut i Laduviken genom ett öppet dagvattenstråk som kommer att fungera som ytterligare ett reningssteg samtidigt som det höjer det rekreativa och skönhetsmässiga värdet för området. Anläggningen har utformats i samarbete med Kungl. Djurgårdens Förvaltning som övertar drift och underhåll av den färdiga anläggningen. Åtgärden är finansierad med medel från Miljömiljarden.

Resultat

Anläggningen blev klar våren 2009 med undantag av det renade trafikdagvatten från Norra Länken, som via en översilningsyta ska ledas till vattenparken när Norra länken öppnas för trafik 2015. Genom att belastningen på den befintliga sedimenteringsbassängen minskar, kommer bassängens reningseffekt att förbättras.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Aktör
  • Akademiska Hus
  • Kungl. Djurgårdens Förvaltning
  • SL
Kontakt
Uppdaterad: 2010-06-29
Tema