Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.3.4

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2000.
Senaste värdet:
78 µg/l (2020).
Utgångsvärde:
58 µg/l (2000).

Kommentar

Vid den senaste mätningen, gjord år 2020, uppmättes otillfredsställande till höga halter av klorofyll a i 12 av 23 vattenförekomster. En markant ökning påträffades i Lappkärret. I majoriteten av sjöarna går det dock att urskilja en svagt positiv trend, där klorofyll a-halten minskar.