Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Mälaren-Fiskarfjärden

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.7.2

Vattenkvaliteten i Mälaren-Fiskarfjärden har förbättrats men uppnår än inte god ekologisk eller god kemisk status.

Fosforhalterna i Mälaren-Fiskarfjärden har minskat sedan 1970-talet och indikerar idag på god status för näringsämnen. Även klorofyllhalterna har minskat med tiden. Dock kvarstår problem med fysiskt påverkade strandmiljöer och förhöjda halter av miljögifter.

Halterna av antracen, koppar och tributyltenn (TBT) i sedimenten samt halterna av perflouroktansulfonsyra (PFOS) i vatten och polyklorerade bifenyler (PCB) i fisk medför dock att god status inte uppnås. Potentiella källor till det kan vara förorenad mark, till exempel gammal industrimark, varv och båtuppläggningsplatser.

För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk till VISS längst ner på sidan.

Miljögifter i ytvatten