Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvicksilver i fisk

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.19.2.43

Kvicksilver kan spridas över mycket långa avstånd i atmosfären. Globala utsläppskällor är småskalig guldutvinning, förbränning av kol, smältverk, krematorier samt avfallsförbränning. Kvicksilver sprids även genom utsläpp från industrier, utlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam.

Kvicksilver som redan spridits i miljön finns kvar under mycket lång tid och ansamlas i mark, vatten och i levande organismer. Det är därför viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskas.

Kvicksilver och de flesta föreningar där kvicksilver ingår är giftiga för djur och miljö. För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för kvicksilver. Undantaget gäller då högra halter av kvicksilver främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

Jämförelse med gränsvärdena ger en indikation om när negativa effekter för fisk kan uppkomma. Gränsvärdena är inte avsedda att användas för kostrekommendationer för människor. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla kvicksilver.

Kvicksilver i abborre, halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 590

2021

1

Lilla Värtan

 170

2021

2

Magelungen

 160

2021

3

Djurgårdsbrunnsviken

 150

2021

4

Riddarfjärden

 110

2021

5

Trekanten

 110

2021

6

Fiskarfjärden

 96

2016

7

Görväln

 89

2021

8

Flaten

 83

2021

9

Ulvsundasjön

 75

2021

10

Årstaviken

 75

2021

11

Ältasjön

 65

2021

12

Sicklasjön

 64

2021

13

Drevviken

 56

2021

14

Judarn

 52

2021

15

Råcksta Träsk

 50

2021

16

Långsjön

 37

2021

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <20 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är kvicksilver i fiskmuskel baserat på poolade prover om minst 10 abborrar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>20 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<20 µg/kg