Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Mälaren-Görväln

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Tema TEMA.3.1.8.2

Mälaren-Görväln är påverkad av förhöjda halter av metaller och organiska föroreningar.

Fosforhalterna i Mälaren-Görväln har minskat sedan 1990-talet och indikerar idag på god status för näringsämnen. Badvattenkvaliteten är som regel god och bakteriehalterna låga.

Halterna av antracen, bly, kadmium, koppar och tributyltenn (TBT) i sedimenten samt halterna av perflouroktansulfonsyra (PFOS) i fisk medför dock att god status inte uppnås. Källorna till det kan vara förorenad mark, till exempel gammal industrimark, varv och båtuppläggningsplatser.

För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk till VISS längst ner på sidan.

Miljögifter i ytvatten