Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i sediment

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.8.2.36

Fluoranten tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Fluoranten och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och finns i fossila bränslen. Ämnet tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel motorfordon, cigarettrök och småskalig vedeldning.

Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck använts för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner. Fluoranten är mycket giftigt för vattenlevande organismer och orsakar långtidseffekter.

Fluoranten i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)

0

Judarn

1997

0,02

1

Judarn

2002

0,23

2

Judarn

2017

0,27

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <2,0 mg/kg i sjöar och kustvatten.