Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.8.2.41

Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Fluoranten i ytvatten - årsmedelvärden

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,0190

2022

1

Drevviken

 0,0180

2022

2

Råcksta Träsk

 0,0046

2022

3

Ältasjön

 0,0032

2022

4

Riddarfjärden

 0,0028

2022

5

Brunnsviken

 0,0028

2022

6

Saltsjön

 0,0026

2022

7

Långsjön

 0,0025

2022

8

Sicklasjön

 0,0023

2022

9

Magelungen

 0,0021

2022

10

Judarn

 0,0020

2022

11

Lilla Värtan

 0,0018

2022

12

Trekanten

 0,0018

2022

13

Ulvsundasjön

 0,0017

2022

14

Årstaviken

 0,0017

2022

15

Kyrksjön

 0,0014

2022

16

Flaten

 0,0013

2022

17

Fiskarfjärden

 0,0010

2022

18

Görväln

 0,0009

2022

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,063 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,0630 µg/l

1

 God

<0,0630 µg/l