Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.20.2.41

Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Fluoranten i ytvatten - årsmedelvärden

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2020.
Senaste värdet:
0,0039 µg/l (2021).
Utgångsvärde:
0,0030 µg/l (2020).

Kommentar

Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,063 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,0630 µg/l

1

 God

<0,0630 µg/l