Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PBDE i fisk

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.8.2.17

Polybromerade difenyletrar (PBDE) är en samlingsbeteckning för ett antal av de mest använda bromerade flamskyddsmedlen med stor spridning i miljön. Ämnena är fettlösliga och lagras i fisk.

Tillverkningen av varor och produkter med flamskyddsmedel är mycket stor. Spridning till miljön sker under tillverkningen, användningen och när varorna och produkterna förbränns. De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften. De återfinns i relativt höga halter i bland annat i vatten, sediment och i vattenlevande djur.

För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för PBDE. Undantaget gäller då högra halter av PBDE främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <0,0085 µg/kg i sjöar och kustvatten. Redovisade halter är summan av sex PBDE varianter (kongenerer) i fiskmuskel. Analyserna har gjorts på poolade prover med minst 10 abborrar.

PBDE i abborre, halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 0,0907

2022

1

Djurgårdsbrunnsviken

 0,1535

2022

2

Drevviken

 0,2192

2022

3

Fiskarfjärden

 0,1783

2022

4

Flaten

 0,0736

2022

5

Görväln

 0,0784

2022

6

Judarn

 0,073

2022

7

Lilla Värtan

 0,164

2022

8

Långsjön

 0,1152

2022

9

Magelungen

 0,173

2022

10

Riddarfjärden

 0,23

2022

11

Råcksta Träsk

 0,1985

2022

12

Sicklasjön

 0,128

2022

13

Trekanten

 0,1727

2022

14

Ulvsundasjön

 0,3028

2022

15

Årstaviken

 0,6708

2022

16

Ältasjön

 0,0815

2022

17

Fiskarfjärden (n)

 0,1783

2022

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>0,0085 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<0,0085 µg/kg