Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PBDE i fisk

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.8.2.17

Polybromerade difenyletrar (PBDE) är en samlingsbeteckning för ett antal av de mest använda bromerade flamskyddsmedlen med stor spridning i miljön. Ämnena är fettlösliga och lagras i fisk.

Tillverkningen av varor och produkter med flamskyddsmedel är mycket stor. Spridning till miljön sker under tillverkningen, användningen och när varorna och produkterna förbränns. De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften. De återfinns i relativt höga halter i bland annat i vatten, sediment och i vattenlevande djur.

För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för PBDE. Undantaget gäller då högra halter av PBDE främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <0,0085 µg/kg i sjöar och kustvatten. Redovisade halter är summan av sex PBDE varianter (kongenerer) i fiskmuskel. Analyserna har gjorts på poolade prover med minst 10 abborrar.

PBDE i abborre, halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Magelungen

2015

0,383

1

Magelungen

2016

0,21643

2

Magelungen

2017

0,15297

3

Magelungen

2018

0,25692

4

Magelungen

2019

0,14659

5

Magelungen

2020

0,29809

6

Magelungen

2021

0,1382

7

Magelungen

2022

0,173