Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.20.2.6

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Zink i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Trekanten

2017

4,4

1

Trekanten

2018

4,6

2

Trekanten

2019

3,0

3

Trekanten

2020

2,8

4

Trekanten

2021

2,9

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.