Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(a)pyren i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.6.1.48

Bens(a)pyren är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(a)pyren i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Drevviken

2020

0,00249

1

Drevviken

2021

0,00111

2

Drevviken

2022

0,00033

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(a)pyren i sjöar och kustvatten ska vara <0,00017 µg/l för att motsvara god kemisk status.