Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(a)pyren i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.6.1.48

Bens(a)pyren är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(a)pyren i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,00890

2022

1

Riddarfjärden

 0,00090

2022

2

Råcksta Träsk

 0,00060

2022

3

Saltsjön

 0,00060

2022

4

Långsjön

 0,00060

2022

5

Ältasjön

 0,00057

2022

6

Ulvsundasjön

 0,00050

2022

7

Årstaviken

 0,00050

2022

8

Sicklasjön

 0,00050

2022

9

Brunnsviken

 0,00040

2022

10

Magelungen

 0,00040

2022

11

Judarn

 0,00040

2022

12

Drevviken

 0,00033

2022

13

Kyrksjön

 0,00030

2022

14

Lilla Värtan

 0,00030

2022

15

Trekanten

 0,00030

2022

16

Fiskarfjärden

 0,00020

2022

17

Flaten

 0,00020

2022

18

Görväln

 0,00020

2022

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(a)pyren i sjöar och kustvatten ska vara <0,00017 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,00020 µg/l

1

 God

<0,00020 µg/l