Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.6.1.2

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning. Resultatet redovisas på miljöbarometern i augusti varje år.

Siktdjup klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Även klassgränserna bedöms som ekologisk kvot, vilket gör att även dessa är sjöspecifika. De klassgränser som redovisas här är omräknade från ekologisk kvot till faktiskt siktdjup, för att kunna jämföras med mätvärdena.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m)

0

Magelungen

1982

0,8

1

Magelungen

1983

0,8

2

Magelungen

1984

0,9

3

Magelungen

1985

1,1

4

Magelungen

1986

1,1

5

Magelungen

1987

1,1

6

Magelungen

1988

1,0

7

Magelungen

1989

0,8

8

Magelungen

1990

0,7

9

Magelungen

1991

0,9

10

Magelungen

1992

1,0

11

Magelungen

1993

1,1

12

Magelungen

1994

1,0

13

Magelungen

1995

1,2

14

Magelungen

1996

1,1

15

Magelungen

1997

1,4

16

Magelungen

1998

1,6

17

Magelungen

1999

1,9

18

Magelungen

2000

2,2

19

Magelungen

2001

1,9

20

Magelungen

2002

1,7

21

Magelungen

2003

1,5

22

Magelungen

2004

1,6

23

Magelungen

2005

2,1

24

Magelungen

2006

2,4

25

Magelungen

2007

2,4

26

Magelungen

2008

2,2

27

Magelungen

2009

1,9

28

Magelungen

2010

2,1

29

Magelungen

2011

2,2

30

Magelungen

2012

2,3

31

Magelungen

2013

2,0

32

Magelungen

2014

1,8

33

Magelungen

2015

2,1

34

Magelungen

2016

2,2

35

Magelungen

2017

2,2

36

Magelungen

2018

1,7

37

Magelungen

2019

2,1

38

Magelungen

2020

2,5

39

Magelungen

2021

2,5

40

Magelungen

2022

3,1

41

Magelungen

2023

3,2

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Siktdjupet i dessa vatten är lågt. Hälften av Stockholms övriga sjöar uppnår idag god eller hög status avseende siktdjup. Ökade halter av löst organiskt material har under de senaste två decennierna noterats för många sjöar och vattendrag i landet. Denna s.k. brunifiering orsakas av ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framför allt växter på land. Brunifieringen påverkar siktdjupet. Även om siktdjupet har minskat i Stockholms sjöar under en period syns en viss förbättring under de senaste åren. Förbättringen är tydlig i Trekanten men syns även i Magelungen, vilket sannolikt kan kopplas till att dessa båda sjöar har behandlats med aluminium för att binda fosfor i bottensedimenten.