Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.6.1.1

Fosfor är det näringsämne som vanligtvis tar slut först i sötvatten. Fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Därför styr tillgången på fosfor hur mycket växter det finns i en sjö. När en sjö ska bedömas om den är övergödd eller inte är fosforhalten det viktigaste näringsämnet som ska kontrolleras.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Målet är att totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar. Sjöar som i dagsläget har låga, eller måttliga halter av totalfosfor, ska fortsatt ha låga nivåer.

Det kan vara stora skillnader i totalfosforhalten mellan olika år beroende av varierande väderförhållanden, som nederbörd till exempel. Därför tillämpas rullande 3-års medelvärden för att jämna ut stora skillnader mellan åren. Provtagningarna av totalfosforhalt sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Magelungen

1972

500

1

Magelungen

1973

380

2

Magelungen

1974

220

3

Magelungen

1975

130

4

Magelungen

1976

91

5

Magelungen

1977

71

6

Magelungen

1978

62

7

Magelungen

1979

57

8

Magelungen

1980

60

9

Magelungen

1981

69

10

Magelungen

1982

76

11

Magelungen

1983

74

12

Magelungen

1984

69

13

Magelungen

1985

58

14

Magelungen

1986

53

15

Magelungen

1987

54

16

Magelungen

1988

55

17

Magelungen

1989

59

18

Magelungen

1990

62

19

Magelungen

1991

58

20

Magelungen

1992

54

21

Magelungen

1993

50

22

Magelungen

1994

49

23

Magelungen

1995

45

24

Magelungen

1996

43

25

Magelungen

1997

38

26

Magelungen

1998

35

27

Magelungen

1999

29

28

Magelungen

2000

28

29

Magelungen

2001

31

30

Magelungen

2002

33

31

Magelungen

2003

33

32

Magelungen

2004

33

33

Magelungen

2005

30

34

Magelungen

2006

31

35

Magelungen

2007

30

36

Magelungen

2008

29

37

Magelungen

2009

29

38

Magelungen

2010

27

39

Magelungen

2011

24

40

Magelungen

2012

26

41

Magelungen

2013

30

42

Magelungen

2014

32

43

Magelungen

2015

31

44

Magelungen

2016

29

45

Magelungen

2017

32

46

Magelungen

2018

30

47

Magelungen

2019

28

48

Magelungen

2020

23

49

Magelungen

2021

25

50

Magelungen

2022

21

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i Isbladskärret, Spegeldammen och Lappkärret är höga men i Laduviken kan en tydlig minskning noteras under senare år. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2022. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades Sicklasjöns sediment och 2021 Magelungens sediment. Det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.