Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.14.1.20

Antracen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Antracen i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Ältasjön

 0,0048

2022

1

Bällstaån

 0,0029

2022

2

Råcksta Träsk

 0,0010

2022

3

Lilla Värtan

 0,0008

2022

4

Årstaviken

 0,0008

2022

5

Riddarfjärden

 0,0006

2022

6

Ulvsundasjön

 0,0006

2022

7

Saltsjön

 0,0006

2022

8

Brunnsviken

 0,0005

2022

9

Sicklasjön

 0,0004

2022

10

Trekanten

 0,0004

2022

11

Långsjön

 0,0004

2022

12

Magelungen

 0,0004

2022

13

Judarn

 0,0004

2022

14

Drevviken

 0,0004

2022

15

Kyrksjön

 0,0004

2022

16

Flaten

 0,0003

2022

17

Görväln

 0,0003

2022

18

Fiskarfjärden

 0,0001

2022

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av antracen i sjöar och kustvatten ska vara <0,1 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,1000 µg/l

1

 God

<0,1000 µg/l